50/2011. (XII. 20.) BM RENDELET a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól

1996. ÉVI XXXI. TÖRVÉNY a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

259/2011. (XII. 7.) KORM. RENDELET a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- ésbalesetbiztosításáról

30/1996. (XII. 6.) BM RENDELET a tűzvédelmi szabályzat készítéséről

54/2014. (XII. 5.) BM RENDELET az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

44/2011. (XII. 5.) BM RENDELET  a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról

63/2012 (XII. 11.) BM RENDELET a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról

45/2011. (XII. 7.) BM RENDELET a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökről

10/2008. (X. 30.) ÖM RENDELET a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről

9/2015. (III. 28.) BM RENDELET a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről

A tűzvédelmi bírsággal részletesen a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011 (XII. 7.) Korm. rendelet foglalkozik.

Az egyes tűzvédelmi szabálytalanságok esetén kiszabható tűzvédelmi bírság mértékét az alábbi táblázat foglalja össze:

Tűzvédelmi szabálytalanságTűzvédelmi bírságlegkisebb mértéke /Ft/Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/
1.Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő100 0001 000 000
2.Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges200 0003 000 000
3.Tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz vagy robbanásveszélyt idéztek elő100 0001 000 000
4.Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése, oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított30 000/kijárat45 000/kijárat
5.Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított60 000/kijárat90 000/kijárat
6.Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal200 000/kijárat300 000/kijárat
7.Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal300 000/kijárat400 000/kijárat
8.Kiürítésre figyelembe vett közlekedőn, folyosón éghető anyagok, tárgyak elhelyezése a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül60 000/közlekedő100 000/közlekedő
9.Az I. fokú tűzvédelmi hatósággal történt egyeztetés nélkül a kiürítésre figyelembe vett közlekedőn, folyosón éghető installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, továbbá egyéb éghető anyagoknak az elhelyezéssel érintett fal- vagy a padló felületének 30%-ánál nagyobb mértékű részét borító elhelyezése (a beépített építési termékek és biztonsági jelek kivételével)100 0001 000 000
10.A kiürítési számítással igazolt/igazolható létszám túllépése100 0003 000 000
11.Jogszabály, vagy hatóság által előírt, a tűz- vagy füstszakasz határon beépített tűz- vagy füstgátló műszaki megoldás megszüntetése, eltávolítása, működésének akadályoztatása60 000200 000
12.Ha a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület maradéktalanul nem biztosított50 0001 000 000
13.Szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel, felhasználás akadályozása50 0001 000 000
14.Tűzoltóság beavatkozásának akadályozása30 0002 000 000
15.A létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban rögzített, a létszámra, illetve képzésre vonatkozó előírások megszegése100 000/a kötelező legkisebb létszámból hiányzó vagy kiképzetlen személy
16.a) Tűzoltókészülék készenlétben tartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével)
b) Tűzolókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével)
50 000/készülék
30 000/készülék
17.Jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér
a) legfeljebb 100 m2 alapterületű:
b) 101–500 m2 alapterületű:
c) 500 m2 feletti alapterületű:
a) 100 000/rendszer
b) 200 000/rendszer
c) 400 000/rendszer
a) 400 000/rendszer
b) 1 000 000/rendszer
c) 2 000 000/rendszer
18.Tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály vagy hatóság által előírt állandó felügyelet, közvetlen tűzátjelzés hiánya150 000/rendszer1 500 000/rendszer
19.Jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó eszköz, felszerelés, készülék, berendezés hibáinak igazolt megszüntetésének, vagy a megszüntetésre tett intézkedés kezdeményezésének hiánya, amennyiben annak észlelése óta több mint 8 nap eltelt60 0001 000 000
20.Jogszabály vagy hatóság által előírt tűzoltó technikai eszköz, felszerelés, készenlétben tartásának, karbantartásának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, a feltárt hibák igazolt javításának, nyomáspróbájának hiánya40 0001 000 000
21.Jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának elmulasztása30 0001 000 000
22.Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása100 000/fő
23.Hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői tevékenységért, illetve tűzvédelmi szakvizsgabizottságban tagként, elnökként való közreműködésér100 000/eltiltott fő
24.Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki követelménytől eltérő végzéséért (természetes személy vagy gazdasági társaság)100 0001 000 000
25.Tűzvédelmi tervfejezet tűzvédelmi szakértő vagy tűzvédelmi tervező nélküli készítése, a tervezői-, szakértői név hiánya, jogosultság számának, saját kezű aláírásának hiánya100 0001 000 000
26.Ha a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő, a kivitelező, a felelős műszaki vezető vagy a tűzvédelmi tervező valótlan nyilatkozatot adott60 0001 000 000
27.Ha a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve – amennyiben tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett – a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a munkába lépéskor – igazolt módon – nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt100 000/munkavállaló
28.Ha a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatában, a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre - igazolt módon – nem gondoskodott és a határidő óta több mint 15 nap eltelt100 000/munkavállaló
29.Ha az üzemeltető a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes („A”), a tűz- és robbanásveszélyes („B”), valamint a tűzveszélyes („C”) tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítmény esetén nem gondoskodik – aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva – megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével a létesítmény tűzvédelméről100 000500 000
30.Ha a külön jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi szabályzatot nem készítik, készíttetik el60 000250 000
31.Ha a külön jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából jogszabályban előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy a tűzvédelmi helyzetre kiható változást nem tartalmazza60 000200 000
32.Ha az építményben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége meghaladja a vonatkozó jogszabályban megengedett tűzterhelési értékeket60 0002 000 000
33.A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálat hiánya100 000/rendszer1 000 000/rendszer
34.A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálati minősítő iratban feltárt - tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó jelzéssel ellátott – hibák igazolt megszüntetésének hiánya50 000/rendszer300 000/rendszer
35.Ha az erdőgazdálkodó a jogszabály által előírt erdő-tűzvédelmi tervet vagy egyszerűsített erdő-tűzvédelmi tervet nem készíti, készítteti el60 000130 000
36.A településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló változások bejelentésének elmulasztása az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság, illetve az érintett létesítményi tűzoltóság felé30 0001 000 000
37.Ha a bejelentés köteles szolgáltatási tevékenységet a szolgáltató nem az adott jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte100 0001 000 000
38.A tűzoltó technikai termék forgalmazásának, javításának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának a jogszabályban, tűzvédelmi műszaki követelményben és a tűzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő módon történő végzése vagy ezen tevékenység során a termékek működőképességének veszélyeztetése100 0001 000 000
39.Ha jogszabály által forgalmazási engedélyhez kötött tűzoltó-technikai termék forgalmazásához nem kérték meg a hatóság engedélyét300 0003 000 000
40.Egyéb tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt előírások, továbbá a tűzvédelmi szabványok előírásainak megszegése esetén20 00060 000

A tűzvédelmi jogszabályok változásai kiemelten érintik a társasházakat, így esetükben mindenképpen javasolt a jogszabályi megfelelőség vizsgálata, valamint annak eredményétől függően Tűzvédelmi Szabályzat és Tűzvédelmi Házirend elkészítése, esetleg a meglévő dokumentumok aktualizálása. Az új előírások közül kiemelendő, hogy szükséges a Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló felállítása és vezetése a ház tűzvédelmi berendezéseinek nyilvántartásáról, rendszeréről, ellenőrzési, karbantartási rendjéről.

Tűzvédelmi szaktanácsadás keretében vállalom:

Számos esetben indokolt lehet tűzvédelmi feladatok ellátására, folyamatos megbízással tűzvédelmi szakembert foglalkoztatni. A megbízás keretében az alábbi szolgáltatások nyújtását komplex csomagban vállalom:

Tűzvédelmi audit javasolt abban az esetben, ha az érintett cég vagy magánszemély nincs teljes mértékig meggyőződve a rá vonatkozó tűzvédelmi szabályok maradéktalan betartásáról. Az audit ebben az esetben is egy megfelelőségi vizsgálatot jelent, mellyel a jogszabályoknak való utánajárást, azok értelmezését és az azokban rögzítetteknek megfelelő intézkedések előkészítését tűzvédelmi szakember bevonásával lehet megtenni. Az audit során az esetleges hiányosságok feltárhatóak és ezt követően megszüntethetőek, a szabályok betartása ellenőrizhető. Ennek során az esetleges nagymértékben csökkenthető annak az esélye, hogy az adott céget nem kívánt bírságok megfizetésére kötelezik az illetékes hatóságok.

A 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a Tűzvédelmi Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni:

 1. a) a művelődési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális építményrészre, építményre, létesítményekre;
 2. b) azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat;
 3. c) kereskedelmi szálláshelyre;
 4. d) az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat;
 5. e) a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló építményre és szabadtérre, ahol az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő;
 6. f) tűzveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló 3000 m2-nél nagyobb alapterületű építményre és szabadtérre.

Fenti rendelet szerint a Tűzriadó Tervnek tartalmaznia kell:

 1. a) a tűzjelzés módját;
 2. b) a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a létesítmény elhagyásának módját;
 3. c) a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.);
 4. d) a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra);
 5. e) a létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint az építmény, építményrész szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók) és a vízszerzési helyek, a kiürítési útvonalak és a 3. § i) pont szerinti esetekben a helyiségek megengedett maximális befogadóképességének megjelölésével.

A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell. A Tűzriadó Tervet állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni.

Egy felelősen gondolkozó vállalatnál egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni a tűzmegelőzésre, illetve a tűzesetek mihamarabbi kezelésére, az esetleges anyagi kár leghatékonyabb csökkentésére.

Komolyabb anyagi károk elkerülhetők, ha a nem várt eseményekre időben reagálunk, ehhez pedig megfelelő ismeretekkel rendelkezünk a tűzoltó készülékek, tűzoltó berendezések használatáról. Ebben nyújtunk segítséget Önnek és munkatársainak!

Gyakorlati tűzoltási szolgáltatásunk keretében vállaljuk a munkavállalók képzését specifikusan tűzoltó készülékekből. Csomagunk egy a tűzoltó készülékekről szóló általános oktatásból, valamint a tűzoltás gyakorlati oktatásából áll. Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, vegye fel velünk a kapcsolatot!

A tűzvédelmi szabályok betartásához és betartatásához elengedhetetlen azok megismertetése az egyes munkavállalókkal és szükséges esetén a további érintettekkel. Az esetleges tűzesetek elkerülése elősegíthető azzal, hogy az általános szabályok ismertetésén túl az oktatás kiterjed a helyi sajátosságra is. Egy mindenre kiterjedő tűzvédelmi oktatás nemcsak az esetleges károk elkerülése miatt, hanem a vonatkozó jogszabályok betartása miatt is fontos, illetve az esetleges jogviták rendezésekor is kulcsfontosságú lehet annak megléte. Többek között éppen emiatt sem elegendő az oktatás megtartása, fontos annak megfelelő dokumentálása is!

A szabályok ismertetésének a munkavállalókon túl a rájuk vonatkoztatható mértékig ki kell terjednie a tevékenységgel egyéb módon kapcsolatba kerülő személyekre is (pl. bérlő, alvállalkozó, látogató stb.). Ennek dokumentálásához elegendő lehet a Tűzvédelmi Szabályzat vonatkozó részének átadása és az átadás tényének írásbeli rögzítése.

Melyek a tűzvédelmi oktatás főbb elemei?

Mit kell tudni az oktatás gyakoriságáról?

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény hatályos rendelkezései alapján a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek Tűzvédelmi Szabályzatot kell készíteniük, ha

 1. a) a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,
 2. b) az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
 3. c) kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet elfogadásával új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: OTSZ) került kiadásra, melynek előírásai szerint minden eddig kiadott tűzvédelmi szabályzatot a hatályos rendelkezésnek megfelelően aktualizálni kell. Tekintettel arra, hogy az új OTSZ elfogadása több területet érintően jelentős változásokat von maga után, számos vállalat esetén a meglévő szabályzat nagymértékű átdolgozása válhat szükségessé.

Tűzvédelmi Szabályzatot legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készíthet vagy módosíthat. A 9/2015. (III. 25.) BM rendelet előírásait szem előtt tartva némely esetekben e tevékenység elvégzésére felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell megbízni. A Tűzvédelmi Szabályzat szakember megbízása általi elkészíttetése és az érintettekkel történő megismertetése elsősorban a munkavállalók és környezetük testi és vagyoni épségének megőrzése érdekében fontos. Emellett nem elhanyagolható szempont, hogy többek között a Szabályzat hiánya vagy nem megfelelő tartalma, esetleg a tűzvédelmi oktatás hiánya az illetékes hatóság ellenőrzései következtében tűzvédelmi bírságok kiszabását vonhatja maga után. Hiányosság esetén a bírság összege 60-250.000 Ft-ig terjedhet, az oktatás hiánya munkavállalónként 100.000 Ft bírság megfizetését jelentheti.

Fentiek mellett szükség esetén (pl. tűzeset) az egyes biztosítások érvényesítése szempontjából is fontos a tűzvédelmi dokumentációk rendezése, ellenkező esetben a biztosító elállhat a biztosítási összeg kifizetésétől.

A Tűzvédelmi Szabályzatot az OTSZ és a tűzvédelmi szabályzat elkészítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet alapján kell elkészíteni. Utóbbi rendelet előírásai szerint a szabályzatnak az alábbi elemeket kötelezően tartalmaznia kell:

 1. a) a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;
 2. b) a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályokat;
 3. c) az építményekre, szabadterekre vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
 4. d) a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
 5. e) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását;
 6. f) a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;
 7. g) a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait;
 8. h) a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának szabályait;
 9. i) a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész) esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképességet;
 10. j) az i. pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét;
 11. k) a készítője nevét és elérhetőségét, valamint a készítő aláírását.